01

არქიტექტურა

არქიტექტურა-გეგმარებითი პროექტირების და სივრცის ორგანიზების ხელოვნებაა, რომელიც დაკავშირებულია შენობა-ნაგებობების პროექტირებასა და მშენებლობასთან. საზოგადოების თანამედროვე ტექნოლოგიური შესაძლებლობების და ესთეტიური მოთხოვნილებების გათვალისწინებით, იგი ქმნის მატერიალურად ორგანიზებულ გარემოს, რომელიც ესაჭიროება ადამიანს ცხოვრებისა და მოღვაწეობისათვის. არქიტექტურა როგორც ხელოვნების დარგი, შედის სულიერი კულტურის სფეროში. იქმნება რა ადამიანის ხელით, იგი თავის მხრივ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საზოგადოების და უშუალოდ ადამიანის განვითარებასა და ჩამოყალიბებაში. მხატვრული გამოსახვით გამოხატავს საზოგადოების მსოფლმხედველობას და ესთეტიურად აყალიებებს ადამიანის გარემოს. ჩვენი მომსახურება. განმარტებითი ბარათი.

სიტუაციური გეგმა(აერო ფოტოგადაღება)

გენგეგმა

დაკვალვის გეგმა

სახურავის გეგმა

ჭრილები

კარფანჯრების ექსპლიკაცია

ფასადის ვიზუალიზაცია(მასალების მითითებით)

პერსპექტივის ხედები

ფოტომონტაჟი

კონსტრუქციული ნახაზები

შიდაწყალგაყვანილობის სქემა